CSS选择器优先级与效率

各类选择器的优先级

 1. important声明 1000
 2. ID选择器 100
 3. 类选择器 10
 4. 伪类选择器 10
 5. 属性选择器 10
 6. 标签选择器 1
 7. 伪元素选择器 1
 8. 通配符选择器 0

属性选择器 = 伪类选择器

1
2
a[src^="https"] { color: green; }
:last-child { color: red; }

伪类选择器 > 相邻选择器

1
2
:last-child { color: green; }
p~ul { color: blue; }

相邻选择器 = 子选择器 = 后代选择器

1
2
3
p~ul { color: red; }
body > p { color: green; }
body p { color: blue; }

后代选择器 > 标签选择器

1
2
body p { color: blue; }
p { color: green; }

补充

 • <style></style><link /> 同级,应用取决于<style>标签和<link /> 标签的先后顺序
 • 元素style=""属性的优先级高于以上两种样式
 • !important 优先级高于以上两种样式
 • !important 在IE6中的BUG:在同一组CSS属性中, !important不起作用。
  1
  #selector{color:blue !important;color:green;}

选择器效率

 1. ID选择器
 2. 类选择器
 3. 标签选择器
 4. 相邻选择器
 5. 子选择器
 6. 后代选择器
 7. 通配符选择器
 8. 属性选择器
 9. 伪类选择器

** 优先级高不一定效率高 **